کنگره MERC2010
کنگره MERC2008

شماره اول

بولتن انجمن تحقيقات راينولوژی

شماره اول
مرداد ماه 1387


فهرست عناوين اين شماره:

  • حريص باشيم
  • همه وی.آی.پی هستند
  • حدس بزن چه كسی می‌آيد
  • فشرده ولی كامل
  • در پيرامون سينوزيت و چند نكته
  • بالون، رفت هوا
  • ايمني و نتايج سينوستومی با كاتتر بالون‌دار
  • گرفتاری سينوس اسفنوئيد
  • بالون، مسير ناگزير FESS
  • جديدترين پيشنهادهای آكادمی
منو
RRS & John Hopkins
بولتن انجمن