کنگره MERC2010
کنگره MERC2008

سومین کارگاه آموزشی راينوپلاستی

سومین کارگاه های آموزشی راينوپلاستی
2-1  ارديبهشت ماه 90
موضوعات:
  Facial analysis
Photography and Imaging in rhinoplasty
The Rhinoplasty Consultation
The Internal and External Nasal Valve
Managing the Saddle-Nose Deformity
Changing Projection
Changing Rotation
Middle Vault management
Suture Techniques in the Nasal Tip
Cartilage Grafting in the Nasal Tip
Osteotomies in Rhinoplasty
The Crooked Nose
Septal Surgery for the Crooked Nose
Management of Subtotal Nasal Defects
The Ptotic Tip
Profile alignment
Revision Rhinoplasty
How to get a stable caudal septum and better septocolumellar relationship
Incisions (open and closed)
Tip surgery
Vertical dome division in tip surgery
Osteotomies
Dorsal augmentation with fascia wrapped cartilage graft


منو
RRS & John Hopkins
بولتن انجمن